Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
oraz akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
i akceptuję jej treść.
Wyrażam, zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017.1279 z dnia 24 czerwca 2017 r.).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2016.1489 z dnia 16 września 2016 r.) przez Administratora Danych wskazanego w Polityce Bezpieczeństwa.
Niniejszym oświadczam, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MalitaTM Tomasz Marczewski (Administrator) moich danych osobowych w celach bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług, a także na przekazanie ich bankom i firmom pożyczkowym oraz firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne. Pełna treść klauzuli

Pożyczka dla każdego

nawet w 15 min!

 • maksymalne RRSO 17.28%
 • na dowolny cel
 • wystarczy dowód
 • bez formalności

Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o dochodach.

Wyślij formularz i sprawdź ile możesz pożyczyć!

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

Nasi partnerzy oferują pożyczki z okresem spłaty od 3 do 120 miesięcy. Maksymalne RRSO wynosi 17.28 %

Realna Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem odzwierciedlającym relację istniejącą pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę a kwotą otrzymanego przez niego kredytu. Z tego względu, że definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, wskaźnik ten obiektywnym narzędziem pozwalającym na porównanie różnych ofert. W przypadku pożyczek pozabankowych należy liczyć się z takimi kosztami, jak opłata przygotowawcza, opłata związana z przedłużeniem okresu spłaty, koszty ubezpieczeń oraz koszty windykacji w postaci upomnień i monitów. Typowa dla produktów firm udzielających pożyczek on-line jest również opłata rejestracyjna wynosząca zazwyczaj 1 gr lub 1 zł, która jest przelewem wykonywanym z konta pożyczkobiorcy na konto pożyczkodawcy w celu zweryfikowania tożsamości i uruchomienia pożyczki.

Reprezentatywny przykład pożyczki

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. dla przedstawionej propozycji kredytu gotówkowego w kwocie 15 000 zł (całkowita kwota kredytu) zawartego na okres 48 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 07.06.2016 r. są następujące: oprocentowanie stałe 5,99%; całkowity koszt kredytu wynosi 3 792,33 zł i obejmuje prowizję za udzielenie kredytu 1629,71 zł, odsetki 2 162,62 zł, opłatę 0,00 zł za przelew środków z tytułu kredytu na rachunek Klienta. Całkowita kwota do zapłaty 18 792,33 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO 11,86 %; wysokość równych rat miesięcznych 1-47 wynosi 394,21 zł, ostatnia rata 394,06 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 3 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wymaga rozważenia kilku istotnych aspektów. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić cel niemożliwy do sfinansowania przy pomocy własnych środków, jak i wysokość pożyczki lub kredytu dostosowaną do możliwości finansowych ich biorcy. Należy również pamiętać o tym, aby nie traktować takiego typu źródeł jako formy regularnego wsparcia budżetu domowego, bowiem sytuacja taka może się skończyć wpadnięciem w spiralę długów i ogromnymi problemami finansowymi. Pożyczka jest niewątpliwie zobowiązaniem wpływającym na całą rodzinę, dlatego jej członkowie powinni wiedzieć o celu, w jakim została ona zaciągnięta, jak również o terminie i warunkach jej spłaty. Ważny jest tutaj fakt, aby pożyczka lub kredyt były spłacone razem ze wszystkimi kosztami z określonymi w umowie, a więc prowizją, oprocentowaniem i dodatkowymi opłatami, np. wynikającymi z opóźnień w spłacie rat.

Klienci przed podpisaniem umowy powinni szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza w punktach dotyczących wysokości opłat oraz terminu spłaty.

Opóźnienia w spłacie – konsekwencje

Opóźnienie w spłacie raty pożyczki lub kredytu powoduje, że pożyczko lub kredytobiorca musi się liczyć nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również ewentualnymi konsekwencjami o formalnoprawnej naturze. Zgodnie z zawartą umową, pożyczkodawca ma prawo do naliczania dodatkowych opłat, które zazwyczaj wynikają z konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty lub przeprowadzenia czynności windykacyjnych. Podstawową taką opłatą są jednak odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkobiorca musi się również liczyć z możliwością zgłoszenia pojawiających się opóźnień do bazy dłużników, co w przyszłości może mu utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić nie tylko zaciągnięcie kredytu, ale również np. zawarcie umowy telekomunikacyjnej.

Zasady dotyczące przedłużania pożyczki

Jednym z uprawnień pożyczkobiorców jest możliwość wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub kredytu. W przypadku większości pożyczek pozabankowych okres ten wynosi tyle, ile pierwotny okres spłaty pożyczki. Zazwyczaj takie wydłużenie jest związane z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku i dokonania dodatkowej opłaty, której wysokość może być nawet równa opłacie za udzielenie pożyczki. Należy pamiętać, aby wniosek o wydłużenie okresu spłaty zobowiązania złożyć przed upływem terminu jego spłaty, bowiem jest to niezbędny warunek jego uwzględnienia.

Konsekwencje braku płatności

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie dokona spłaty zaciągniętego przez siebie zobowiązania, wówczas pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań zmierzających do odzyskania kwoty tej pożyczki razem z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Pierwszą i podstawową możliwością stosowaną w tym względzie jest wysłanie na piśmie lub w formie wiadomości e-mail wezwania do zapłaty, za które są naliczane opłaty. Należy również pamiętać o tym, że każdy dzień opóźnienia w spłacie generuje odsetki. W sytuacji, gdy klient nadal nie spłaca pożyczki, zazwyczaj następuje przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej lub wszczynane jest postępowanie sądowe, a w jego następstwie sprawa jest przekazywana do komornika.

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pożyczki gotówkowe, tzw. pożyczki pozabankowe, są udzielane są na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre firmy pożyczkowe stosują się również do przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 roku nr 126, poz. 715 z późn. zm.). W tym przypadku, w momencie podpisywania umowy klientom są przedstawiane formularze informacyjne typowe dla kredytów konsumenckich.

Credits4you.eu, to nowoczesna porównywarka finansowa. Dzięki nam szybko i całkowicie bezpłatnie porównasz kredyty gotówkowe, szybkie pożyczki z okresem spłaty powyżej 60 dni

Administratorem danych osobowych jest MalitaTM Tomasz Marczewski z siedzibą przy ul. Szajnowicza 1/132, 02-796 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez GITO spółka cywilna. W razie wyrażenie zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawienie oferty oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Baza danych klientów jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych (GIODO)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul, zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności

Kontakt

W razie chęci nawiązania kontaktu, zapytania kierować można na adres mailowy kontakt@credits4you.eu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez banki i firmy pożyczkowe, którym moje dane zostaną przekazane na podstawie upoważnienia zawartego w zd.1. Jestem świadomy, iż na tej podstawie Administrator lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim.

Przyjmuję do wiadomości, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest MalitaTM Tomasz Marczewski spółka cywilna z siedzibą na ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081, e-mail: kontakt@credits4you.eu
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej Inspektor) administratora jest Tomasz Marczewski, email: inspektor@pozyczka1min.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  - bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług przez Administratora oraz przekazania ich bankom, firmom pożyczkowym na podstawie mojej zgody wyrażonej powyżej (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  - niezbędnych do wykonania umowy, której jestem stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji – okres przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu.
  - ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych (okres przetwarzania 5 lat od daty realizacji czynności), windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (okres przetwarzania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność powstała)
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być banki i firmy pożyczkowe, a także podmioty świadczące usługi hostingowe (tj. przechowywania danych na zewnętrznych serwerach) i informatyczne
 5. na podstawie art. 15 – 21 RODO posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej powyżej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. żądania, o których mowa w ust.5 i 7, kierować należy do Administratora mailowo lub listownie (dane kontaktowe w ust.1)
 9. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu credits4you.eu
 10. przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach odbywa się we współpracy ze sprawdzonym dostawcą hostingu Home.pl S.A.

Klauzula przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez administratora danych osobowych: GITO Krzysztof Gierczak, Tomasz Marczewski spółka cywilna z siedzibą na ul. Mickiewicza 45/51 w Pułtusku 06-100, NIP 5681619328, REGON 365525582 (dalej jako ADO). Wyrażam zgodę na udostępnianie ww. danych podmiotom współpracującym z ADO w celu bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz marketingu produktów lub usług. Podmioty te wskazane są na stronie głównej niniejszego serwisu. Jestem świadomy, iż na tej podstawie ADO lub ww. wskazane podmioty będą mogły skontaktować się ze mną w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, uzupełnienia ww. danych i/lub zaproponowania określonych produktów lub usług, jak również zaproponowania przekazania moich danych podmiotom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, iż przekazane dane będą służyły do tworzenia baz danych ADO i w tym zakresie mogą być udostępniane podmiotom trzecim współpracującym z ADO. Oświadczam, że jestem świadoma/y praw przysługujących mi na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm., dalej jako UODO), poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz poinformowano mnie o prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oznacza również potwierdzenie zapoznania się z treścią polityki prywatności i akceptację jej treści. Podstawą prawną przetwarzania, przez ADO danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 UODO. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Klauzula przesyłania informacji handlowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ADO na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych o produktach i usługach finansowych przez ADO oraz produktach i usługach podmiotów współpracujących z ADO wskazanych na stronie głównej niniejszego serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie żądania na adres bok@pozyczkatu.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska.

Klauzula kontaktu telefonicznego

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ADO lub na jego zlecenie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Więcej informacji